Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Nitro Communications Kft. valamint a Lead Generation Kft. tiszteletben tartja az Ön személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez az oldal azt foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjthetünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Ön adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

A Nitro Communications Kft. (továbbiakban „Nitro”; székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. C. lépcsőház, 4. emelet) valamint a Lead Generation Kft. (továbbiakban: „Lead”; székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C. lépcsőház 4. emelet) mint közös adatkezelők a személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), azaz a GDPR rendelkezéseinek megfelelően jár el az Ön személyes adatoknak minősülő adatai kapcsán.

1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat terjedelme és elfogadása

A Nitro és a Lead által üzemeltetett webhelyek használatával, illetve személyes adatainak Nitro és a Lead számára történő rendelkezésre bocsátásával Ön elfogadja, hogy személyes adatait jelen adatvédelmi nyilatkozatban (továbbiakban „Nyilatkozat”) foglalt módon a Nitro és a Lead mint közös adatkezelők összegyűjtsék és felhasználják.

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelését a Nitro és a Lead nem közös adatkezelésben végzi, arról Ön kifejezett tájékoztatást kap, így az az alapján megadott hozzájárulása esetén önálló adatkezelés jön létre. 

Önt a Nitro és Lead szintén kifejezetten tájékoztatja, ha nem adatkezelői minőségben, hanem harmadik fél vagy felek megbízásában eljárva, mint adatfeldolgozók lépnek Önnel kapcsolatba és végeznek az adatkezelő(k) által előírt adatkezelési művelete(ke)t. 

Ha személyes adatainak jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt módon történő összegyűjtésébe és felhasználásába Ön nem egyezik bele, kérjük, ne használja a Nitro és Lead weboldalait ill. a kapcsolat-felvételi és egyéb űrlapokat, részükre személyes adatot nem adjon meg.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat a weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az üzemeltető az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. ​személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie
 2. csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető
 3. a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek
 4. az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

2. Fogalmak

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek közt, de nem kizárólag a következő adatvédelmi szakkifejezéseket használjuk.

személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

adattovábbítás: adatok harmadik fél számára hozzáférhetővé és megismerhetővé tétele.

közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

3. Személyes adatok összegyűjtésére, felhasználására és továbbítására vonatkozó irányelveink

A Nitro és a Lead személyes adatok gyűjtése és kezelése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.

Az adatkezelők vállalják, hogy:

 • időben és az előírt módon tájékoztatják az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról,
 • kizárólag az érintett beleegyezésével gyűjtenek, kezelnek, használnak fel vagy továbbítanak személyes adatokat. A megkövetelt hozzájárulás jellege függ az adott információ érzékenységétől, adatkezelés jogcímétől, a vonatkozó jogi előírásoktól, a felhasználás céljától és időtartamától, harmadik felektől és technológiáktól. A hozzájárulás a fentiek függvényében lehet kifejezett vagy hallgatólagos.
 • kizárólag meghatározott céllal gyűjtenek, tárolnak és használnak fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű.
 • adatkezelési és – feldolgozási gyakorlata mindig azt a célt szolgálja, amelynek érdekében a személyes adatok eredetileg össze lettek gyűjtve és amelybe az érintett a begyűjtést megelőzően beleegyezett vagy azt követően beleegyezését arra kiterjesztette.
 • az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • promóciós célokra kizárólag az Ön beleegyezésével használják személyes adatait és lehetőséget adnak arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa.
 • arányos és körültekintő lépéseket tesznek annak érdekében, hogy az érintett személyes adatainak védelmét biztosítsák, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítják. Adattovábbítás harmadik fél számára az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.

4. A Nitro és Lead által a weboldalon gyűjtött adatok és azok felhasználása

Az Ön készüléke által automatikusan küldött információk.

Weboldalainkon automatikusan összegyűjtjük az Ön által használt technológiára vonatkozó információkat, hogy azt statisztikai céllal, illetve az online szolgáltatások fejlesztése és javítása érdekében felhasználhassuk. Ilyen adatok többek közt az Ön által használt böngésző típusa és az operációs rendszer. Ezen adatok küldése az Ön rendszerbeállításaitól függenek. Ha ellenőrizni vagy le szeretné tiltani ezek küldését, kérjük, tájékozódjon böngészőjének dokumentációjában.

Ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Azért gyűjtjük őket, hogy megismerhessük a látogatóink által használt technológiákat, és online fejlesztéseink irányát ahhoz igazíthassuk.

Az Ön készülékén elhelyezett adatcsomagok (cookie / süti)

Amikor meglátogatja weboldalunkat, az apró adatcsomagokat, ún. cookie-kat vagy sütiket helyez el a számítógépén, okoskészülékén. Ezek az információk vonatkozhatnak Önre, a böngészési preferenciáira vagy a böngészőjének típusára és az esetek túlnyomó részében arra használják, hogy a weboldal kívánt működését biztosítsák. Az Ön azonosítása ezen információk alapján általában nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak. Ön bármikor beállíthatja böngészőjében, hogy milyen típusú cookie-kat kíván fogadni. Részletes információkat a „Cookie tájékoztató” menüpontban talál.

Az Ön által önként rendelkezésünkre bocsátott információk

Az adatkezelő(k) gyűjti azokat az információkat, amelyeket weboldalunk használata közben önként és tudatosan bocsát rendelkezésünkre, amikor például feliratkozik hírlevelünkre, felveszi velünk a kapcsolatot egy űrlapon keresztül, regisztrál egy bizonyos funkció használatához vagy fájlt letöltéséhez. Ilyen esetekben személyes adatok megadására lehet szükség. Az adatkezelő(k) kizárólag olyan céllal használja fel személyes adatait, amelyhez Ön előzetesen hozzájárulását adta.

Az adatok felhasználása a következő célokra terjedhet ki:

 • termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése
 • termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése
 • harmadik személyek megbízásából egyes termékek és szolgáltatások népszerűsítése
 • statisztikai adatelemzés
 • piackutatás
 • üzleti tervezés
 • csalás megelőzése
 • személyre szabott funkciók használata
   

Az adatkezelő(k) részére e-mailben álláspályázatokra történő jelentkezés céljából megküldött önéletrajzokat (ideértve az önéletrajzban foglalt személyes adatokat is) az adatkezelők az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk f) bekezdése szerinti jogos érdeke alapján kezelik a pályázatok beérkezésének elbírálásának céljából, a pályázat lefolytatásáig, de legfeljebb a beérkezéstől számított 6 hónapos időtartamig. Amennyiben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő(k) a sikertelen pályázati eredmény megállapításától számított további 6 hónapos időtartamig kezeljék a megküldött önéletrajzot, úgy az adatkezelő(k) az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) bekezdése alapjára alapított jogalap szerint az adatkezelő(k) által meghirdetett álláspályázatokról az érintett részére tájékoztatást küldenek. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti az adatkezelés ezt megelőző jogszerű jellegét. Az érintett az álláspályázatokról való tájékoztatásra vonatkozó hozzájárulását 6 havonta megújíthatja. Amennyiben az álláspályázat elutasításra kerül, vagy az érintett a hozzájárulásáról a közös adatkezelőket nem biztosítja, hogy a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. 

Személyes adatainak felhasználásáról azok begyűjtése során külön tájékoztatjuk Önt.

5. Személyes adatok megosztása

Az adatkezelő(k) az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja személyes adatait harmadik fél számára és azokba nem biztosít betekintést direkt marketing célokra. A következő körülmények között azonban megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel:

 • közös adatkezelők egymás között
 • szolgáltatókkal, akiket az adatkezelő(ke)t, mint alvállalkozót bízzák meg, hogy az Ön által igényelt termék, szolgáltatás vagy információ biztosítását segítse. Ilyen esetekben a szolgáltató az előzetes hozzájárulásban megfogalmazott céllal megismerheti az Ön személyes adatait és az adatkezelő(k) írásos megállapodás formájában követeli meg, hogy az adott szolgáltató a vonatkozó adatvédelmi előírásokat betartsa, adatainak biztonságáról gondoskodjon és az azokhoz való hozzáférést az adott cél teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékűre korlátozza.

A személyes adatok megosztása harmadik féllel lehetséges továbbá a következő, speciális esetekben: ha Ön ezt kifejezetten kéri; ha jogszabály kötelez bennünket rá; hatósági eljárás során a hatóság utasítására; vállalatunk tulajdonosi viszonyainak megváltozásának következtében; egyéb, kényszerítő erejű körülmény esetén.

6. Személyes adatok megőrzése

Az adatkezelő(k) kizárólag addig kezeli és tárolja személyes adatait, amíg az eredeti adatkezelési cél fennáll, az Ön által igényelt termék, szolgáltatás vagy információ biztosításához szükséges, Ön vissza nem vonja hozzájárulását, vagy amíg az a jogi előírások lehetővé teszik számunkra.

7. Személyes adatok módosítása és törlése

Személyes adatait ellenőrizheti, töröltetheti vagy módosíthatja telefonos úton, kapcsolatfelvételi űrlapunk kitöltésével vagy a következő címre küldött levéllel:

Nitro Communications Kft.
1036 Budapest
Lajos utca 48-66.
C Épület, 4. emelet
+36 30 627 1391
info@nitro.business

Lead Generation Kft.
1036 Budapest
Lajos utca 48-66.
C Épület, 4. emelet
+36 30 627 1391
info@nitro.business

8. Gyermekek személyes adatai

Az adatkezelő(k) tudatosan nem gyűjt személyes adatokat 16 éven aluli gyermekektől, illetve adatokat velük kapcsolatban. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 éven aluli gyermekek személyes adatai kerültek birtokunkba, igyekszünk azokat minél előbb eltávolítani rendszereinkből. Az adatkezelő(k) ugyanakkor begyűjtheti 16 éven aluliak személyes adatait szüleiktől vagy törvényes képviselőiktől azok kifejezett beleegyezésével.

Amennyiben tudomására jut, hogy gyermeke személyes adatokat bocsátott az adatkezelő(k) rendelkezésére, azokat töröltetheti telefonos úton, kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával vagy a 7. pontban rögzített címekre küldött levéllel.

9. Adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás

Az adatfeldolgozást minden esetben informatikai rendszerekkel végezzük. Ezen informatikai rendszerek tárolják az adatokat és védik azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, publikálás, megsemmisítés vagy véletlen sérülés, megsemmisülés ellen.

Informatikai rendszereinket számos esetben külső szolgáltatók, mint adatfeldolgozók üzemeltetik. A Adatkezelő(k) ilyen esetekben írásos megállapodás formájában követeli meg a szolgáltatótól, hogy rendszereit megfelelő jogi és technológiai védelemmel lássa el a fenti események elkerülése érdekében.

Az adatkezelő(k) által az Ön személyes adatával kapcsolatos adatkezelés tekintetében igénybe vett adatfeldolgozók mindenkor hatályos listáját adatkezelő(k) kérésre rendelkezésre bocsátják. 

10. Kereskedelmi célú email kommunikációval kapcsolatos tájékoztatás

Az adatkezelő(k) magánszemélyek részére nem küld úgy hírlevelet, hogy előzetesen nem kérte volna az érintett hozzájárulását. Kommunikációnkra feliratkozni, ahhoz hozzájárulni a következőképp tud:

 • elektronikus úton, weboldalunk feliratkozás funkciójának használatával
 • elektronikus úton, offline mobil eszköz használatával (pl. rendezvényen)
 • elektronikus úton, engedélykérő email-en keresztül (pl. miután névjegykártyát ad át nekünk)
 • papír alapon

A feliratkozás során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (pl. név és email cím) az adatkezelő(k) kezelje és a meghatározott célra felhasználja.

A kereskedelmi célú email kommunikációval kapcsolatos adatkezelés célja, hogy tájékoztassuk feliratkozóinkat szolgáltatásainkról, újdonságainkról, oktatási anyagainkról és releváns ajánlatokat küldhessünk nekik.

Az adatkezelő(k) email kommunikációjáról bármikor leiratkozhat az email-ek láblécében található „Leiratkozás” linkre kattintva, telefonos úton, kapcsolatfelvételi űrlapunk használatával vagy postai levél útján. A leiratkozást követő 5 munkanapon belül tiltólistára helyezzük kapcsolattartási adatait, így azokra addig nem érkezik újabb kommunikáció, amíg Ön önként vissza nem iratkozik.

11. Tájékoztatáshoz való jog

Személyes adatok módosítása vagy törlése email-es, postai vagy telefonos úton történhet. A Adatkezelő(k) ezen kérésnek 5 munkanapon belül eleget tesz, beleértve szükség a kérés esetleges harmadik feleknek történő továbbítását (lásd. 5. pontban meghatározott esetek).

Ha a személyes adatok módosítása vagy törlése nem lehetséges, erről 30 napon belül írásban értesítjük és tájékoztatjuk jogorvoslati lehetőségeiről.

12. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő(k)re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő(k) a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

​Ha az adatkezelő(k) az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

​Ha az érintett az adatkezelő(k) meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

​Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

13. Bírósági jogérvényesítés

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az adatkezelő(k) megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

​Tájékoztatjuk továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő(k) ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

​Ha az adatkezelő(k) az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelő(k)től sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő(k) mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

14. Illetékes hatóság

Adatvédelmi kérdésekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is kérheti:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. Nyereményjátékok

Az adatkezelő(k) promóciós játékok, aktivitások, szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékok (együtt nyereményjátékok) során is adatokat gyűjthetnek maguk vagy adatfeldolgozóként eljárva megbízó adatkezelők részére. A nyereményjátékok során történő adatkezelésről a nyereményjáték szabályzat minden esetben tájékoztatást nyújt, amelyben nem található kérdések tekintetében a jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezései az irányadók. 

16. Jelen nyilatkozat változásai

Az adatkezelő(k) fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2020.05.22.

 

Adatvédelem leírása